Salmon & Shrimps

12€

Italian mozzarella, white cream, fillets of smoked Norwegian salmon, shrimps, chopped dill.